TURKU IPSC ry:n säännöt

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Turku IPSC ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen toiminta-alue on Turku ja sen ympäristöseutu.

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä urheiluammuntaan tarvittavan taidon, ruumiillisen kunnon ja henkisen vireyden kehittämisen ja ylläpitämisen avulla kasvattaa heistä yhteiskunnalle hyödyllisiä kansalaisia sekä tarjota heille terveitä vapaa-ajan harrastuksia.

Tätä tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

3§ YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus kirjallisesta anomuksesta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Liittymällä yhdistykseen jäsen sitoutuu edistämään yhdistyksen tarkoitusperiä ja suorittamaan vuosittain yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Hallitus voi erottaa jäsenen;

Ennen kuin erottamisasiassa tehdään päätös, jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen puolestaan.

Hallituksen erottama jäsen on oikeutettu vetoamaan yhdistyksen kokoukseen jättämällä valituskirjan yhdistyksen hallitukselle 14 päivässä erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksisaantipäivää aikaan laskematta.

Jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa joltakin vuodelta, yhdistyksen hallitus voi katsoa hänen eronneen yhdistyksestä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemista varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan toimintavuoden loppuun asti.

Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

4§ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain. Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta, jos hän on tehnyt yhdistykselle huomattavia palveluksia, tai urheilullisten tai taloudellisten syiden takia.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko yhdistyksen puheenjohtaja, yhdistyksen sihteeri tai yhdistyksen rahastonhoitaja kukin yksin.

6§ TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on tilikausi.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset koolle kutsuu hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta lähettämällä se kirjallisena kullekin jäsenelle.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kahdesti vuodessa hallituksen määrääminä päivinä, syyskokous loka-, marraskuussa ja kevätkokous helmi-, maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

9§ YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokous avataan

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätäntävaltaisuus

4. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9. Kokous päätetään

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokous avataan

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätäntävaltaisuus

4. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8. Kokous päätetään

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle syyskokouksen kyseessä ollen elokuun loppuun mennessä ja kevätkokouksen kyseessä ollen joulukuun loppuun mennessä, että asia saadaan sisällytettyä kokouskutsuun.

10§ KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT

Yhdistyksen, hallituksen ja toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokouksen pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkastettava.

11§ KOKOUSTEN PÄÄTÖKSET

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole joidenkin asioiden ratkaisemisesta toisin määrätty. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa tapahtuu äänestys vaadittaessa suljetuin lipuin. Jokaisella liittymis- ja jäsenmaksunsa yhdistyksen kokouksen määräämänä aikana maksaneella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

12§ YHDISTYKSEN HALLINTO

Yhdistyksen toimintaa hoitaa ja sen omaisuuden ja talouden hoidosta vastaa ja huolehtii syyskokouksen valitsema hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja yhdistyksen sihteerinä toimii hallituksen sihteeri.

13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Tullakseen voimaan on päätöksen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten 3/4 kannatus. Sääntöjen muuttamisessa on ilmoitettava kokouskutsussa. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

14§ YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautumisesta tehdään päätös yhdistyksen kokouksessa.

Päätös tulee voimaan, jos 3/4 kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkautumisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

15§ MUUT MÄÄRÄYKSET

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.